Image
Image
Image
 • Názov projektu

  Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach

 • Prijímateľ

  Trenčiansky samosprávny kraj

 • Správca programu

  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja
  a informatizácie SR

 • Partner projektu

  Trenčianske múzeum v Trenčíne

 • Názov Programovej oblasti

  Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca

 • Projektový grant

  1 184 961 €

 • Spolufinancovanie Trenčianskym samosprávnym krajom

  374 197 €

 • Plánovaný termín ukončenia projektu

  30. apríla 2024

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa
v Čachticiach

Hlavným cieľom projektu je revitalizácia a rekonštrukcia Národnej kultúrnej pamiatky Draškovičov kaštieľ, ktorý sa nachádza v obci Čachtice. Je to historický objekt, pochádzajúci podľa realizovaného architektonicko-historického výskumu zo 17. storočia.

Projekt „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“ bol úspešný v 1. výzve na predkladanie žiadostí o projekt v programe „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“. Je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR ako jeden z 19 projektov z celkového počtu 66 predložených žiadostí. Jeho predkladateľom bol Trenčiansky samosprávny kraj ako vlastník kaštieľa a partnerom projektu Trenčianske múzeum v Trenčíne, ktorý je správcom kaštieľa.

Cieľom projektu je komplexná pamiatková obnova Draškovičovho kaštieľa, účelom ktorej bude vloženie nových funkcií do objektu, situovaného v mieste s výrazným medziročným nárastom počtu návštevníkov (najmä vďaka blízkosti Čachtického hradu). Realizácia projektu je potrebná z hľadiska zachovania a udržania kaštieľa v stave, aby nedošlo k jeho väčšiemu poškodeniu a znehodnoteniu, ako aj k zachovaniu expozícií múzea.

Kaštieľ bude slúžiť nielen ako miesto prezentácie histórie (múzeum), ale aj miesto poskytovania služieb na úrovni 21. storočia. V novo zrekonštruovaných priestoroch kaštieľa bude návštevníkom poskytnutá možnosť oddychu a občerstvenia v novozriadenej kaviarni, budú môcť využiť služby turisticko – informačného centra, vytvoria a rozšíria sa podmienky na tvorbu nových expozícií, zriadi sa kultúrno-kreatívne centrum. V spolupráci s partnerom projektu sa budú konať kultúrne a vzdelávacie aktivity.

Aktivity

Turisticko - informačné centrum
Umožní turistom a iným návštevníkom jednotný prístup k informáciám a zlepší úroveň propagácie nielen Draškovičovho kaštieľa, ale aj iných národných kultúrnych pamiatok, ktoré sa v obci a jej okolí nachádzajú.
Kaviareň
Obnovená bude funkcia kaviarne pre potreby návštevníkov múzea, turistov, ale aj obyvateľov miestnej komunity. Predpokladá sa jeho využitie na rôzne kultúrne akcie, svadby a pod. Prenájom kaviarne bude generovať príjem, a tým  prispeje k cieľu programu definovanému ako Sociálny a ekonomický rozvoj posilnený prostredníctvom kultúrnej spolupráce, podnikania v oblasti kultúry a riadenia kultúrneho dedičstva.
Nové expozície
Múzeum nie je len priestor, kde sa návštevníci chodia pozerať na veci alebo predmety, je to priestor, kde si reálne fixujú minulosť. Zrekonštruované priestory umožnia efektívnejšie využiť kapacitu kaštieľa pre muzeálne účely. V novo zrekonštruovanom priestore budú zriadené nové expozície, ktoré doplnia stály inventár múzea a budú rozmiestnené v celom priestore kaštieľa, vrátane suterénu. Expozície budú doplnené  prvkami pre slabozrakých a nevidiacich.
Muzeálno-pedagogické aktivity
Návštevnosť múzea sa plánuje zvýšiť prostredníctvom poskytovania vzdelávacích programov zážitkovou formou (prostredníctvom muzeálno-pedagogických aktivít). Zážitková pedagogika je výnimočná tým, že odovzdáva návštevníkom nové vedomosti, poznatky, zručnosti i hodnoty cez ich emočné zážitky a vlastné prežívanie.
Kultúrno-kreatívne centrum
Kultúrno-kreatívne centrum bude zariadené multifunkčne. Budú v ňom prebiehať okrem muzeálno-pedagogických aktivít, kultúrnych podujatí aj odborné aktivity ako sú prednášky a diskusie na rôzne témy.

Granty EHP a Nórska

Granty EHP a Nórska predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP a Nórske granty na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 2,8 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

 1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
 2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
 3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
 4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
 5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.

Granty EHP a Nórska pozostávajú z dvoch finančných mechanizmov. Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom, ktorých príspevky sa odvíjajú od ich HDP. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky